Over ons – About us



Read the English version below the candles further down this page…

Wij zijn een ‘zendingskerk’


Actief dienen

Elk van onze geestelijken heeft een actieve uitdrukking van dienen.

We zijn bijvoorbeeld straatpastors, aalmoezeniers, predikers, missionarissen. We leiden kerk- of gebedsdiensten, zijn christelijke schrijvers, presentatoren bij christelijke omroepen, of helpen daklozen, enzovoort.

Bisdommen van bedieningen

Andere kerken zijn georganiseerd als bisdommen van gemeenten, dat is waardig en goed.

We zijn georganiseerd in bisdommen van bedieningen, dus we dienen zoals Christus ons roept (straatpredikanten, aalmoezeniers, predikers enzovoort).

Tegelijkertijd kunnen we nog steeds bij andere denominaties zijn, zoals bijvoorbeeld onze plaatselijke kerk voor de eredienst op zondag, als we ons daar ook thuis voelen.

Parttime en onbetaald

We zijn parttime en onbetaald. We hebben dus ook werelds werk.

Ook in vroeger dagen was Paulus een tentenmaker, waren de Apostelen overwegend vissers en was Jezus zelf een timmerman.

Onze familie

Onze kerk is een ‘familie’ en families hebben stambomen.

De Old Catholic Apostolic Church (OCAC) is een belangrijke tak van de kerk, die voortkwam uit de ‘Oud-Katholieken van Utrecht’, een afscheiding van de rooms-katholieken.

Veel van hun opvolgers omarmden een ruimdenkendheid en openheid, die succesvol was in het creëren van de ‘liberaal-katholieke’ kerken, zoals de vrij-katholieke kerken.

Onze kerk is met hen allemaal verbonden door onze ‘stamboom’.

De vervlechting van vrij-katholieke, oud-katholieke en apostolische kerken heeft geleid tot de OCAC van vandaag.

Apostolische successie

De OCAC ontleent zijn apostolische successie aan de historische kerken van het Oosten en Westen.

Men kan die successie traceren via meerdere lijnen van opvolging tot aan de eerste Apostelen.

De OCAC heeft belangrijke banden met de historische Oud-Katholieke en Vrij-Katholieke beweging en is de spirituele beschermer van de wereldwijde Independent Liberal Catholic Fellowship.

OCAC is een wereldwijde kerk en heeft een kleine maar significante aanwezigheid op vrijwel elk continent.

Lees hier meer over de geschiedenis (Engelstalig)

Lidmaatschappen

De OCAC is lid van de Independent Catholic Churches Counsel.

Veel van haar leden maken deel uit van de Independent Liberal Catholic Fellowship.

De bisschoppen van OCAC zijn lid van de United Free Catholic Bishops Conference.

Eenheid in verscheidenheid

OCAC wijdt zowel mannen als vrouwen op gelijke wijze tot de Hogere Wijdingen, discrimineert niet op grond van seksualiteit of burgerlijke staat en eist geen celibaat van haar geestelijken.

Er is geen bovengrens voor de leeftijd van ordinanten en de Kerk bevestigt de bediening van mensen met een handicap.

De Kerk respecteert dat haar geestelijken verschillende meningen kunnen hebben over kwesties van theologie en bediening.

Alle leden moeten echter actief de liberale ethos van de kerk en de spirituele fundamenten, die in haar Canons zijn vastgelegd, aanvaarden.

De geestelijkheid is samengesteld uit zeer uiteenlopende individuen.

Er is niet één “type” om je aan te conformeren, en inderdaad, de diversiteit in de geestelijkheid weerspiegelt de diversiteit van Gods schepping.

Iedereen die oprecht een roep ervaart om Christus te volgen, kan een aanvraag indienen om in OCAC te dienen, of het nu gaat om traditionele gewijde bediening, pastorale dienst of religieuze meditatie en gebed.

We zijn mensen die terecht worden gerespecteerd door de samenleving, en de samenleving heeft op haar beurt het recht te verwachten dat een geestelijke zich integer zal gedragen.




ABOUT US



We are a ‘mission church’



Active expressions of service

Each of our clergy has an active expression of service.

For example, we are street pastors, chaplains, preachers, missionaries. We conduct church or prayer services, we are Christian writers, presenters on Christian broadcasters, we help the homeless, and so on.

Dioceses of ministries

Other churches are organized as dioceses of congregations, which is dignified and good.

We are organized into dioceses of ministries, so we serve as Christ calls us (street pastors, chaplains, preachers and so on).

At the same time, we can still be with other denominations, such as our local church for Sunday worship, if we feel at home there too.

We are part-time and unpaid. So, we also have secular work.

Even in earlier days, Paul was a tentmaker, the Apostles were mostly fishermen, and Jesus himself was a carpenter.

Our family

The church is a ‘family’ and families have family trees.

The Old Catholic Apostolic Church (OCAC) is a significant branch of the church, that derived from the Roman Catholics who seperated to form the ‘Old Catholics of Utrecht’.

Many of their successors embraced a liberality and openness that was successful in creating the “Liberal Catholic” churches, such as the Free Catholic Churches.

Our Church is linked to them all through our ‘family tree’ and the interweaving of Free Catholic, Old Catholic and Apostolic Churches has led to the OCAC of today.

Apostolic succession

The OCAC derives its apostolic succession from the historic churches of the East and West.

One can trace those successions through multiple lines of succession back to the first Apostles.

The OCAC has significant ties to the historic Old Catholic and Liberal Catholic movements and is spiritual protector of the worldwide Independent Liberal Catholic Fellowship.

OCAC is a worldwide church and has a small but significant presence on virtually every continent.

Read more about the history here (in English)

Memberships

The OCAC is a member of the Independent Catholic Churches Counsel.

Many of its members are part of the Independent Liberal Catholic Fellowship.

The bishops of OCAC are members of the United Free Catholic Bishops Conference.

Unity in diversity

OCAC ordains both men and women to Holy Orders equally, does not discriminate on the grounds of sexuality or marital status, and does not require celibacy from its clergy.

There is no upper limit for the age of ordinands and the Church affirms the ministry of people with disabilities.

The Church respects that its clergy may hold different opinions on issues of theology and ministry.

However, all members must be actively accepting of the liberal ethos of the Church and the spiritual foundations established in its Canons.

The clergy is composed of extremely varied individuals.

There is no one “type” to conform to, and indeed the diversity in the clergy reflects the diversity of God’s creation.

Anyone genuinely serving a call to follow Christ can apply to serve in OCAC, whether through traditional ordained ministry, pastoral serving or religious meditation and prayer.

They are people who are rightly respected by society, and society in turn has a right to expect that a clergyperson will conduct him or herself with integrity.